Av. Godoy Neto, 300   Lorena -S.P   (12) 3152-2961